case - analysekaarten energietransitie

Een helder vertrekpunt van een complex proces

Het eerder dit jaar gepresenteerde klimaatakkoord krijgt steeds meer handen en voeten. Om met vereende krachten de energietransitie tot een succes te maken is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio werkt in een Regionale Energie Strategie (RES) uit hoe ze omgaan met de energieopwekking, de warmtetransitie en de benodigde opslag van de verschillende energievormen en de voor de transitie vereiste infrastructuur. Het platform met analysekaarten, door Geodan met Generation Energy en CE Delft ontwikkeld, vormt een helder en duidelijk vertrekpunt in dit complexe proces. Handig bij het maken van regionaal energiebeleid met draagvlak en toekomst.

Nationaal Programma RES

In de 30 afzonderlijke energie-regio’s bundelen provinciale en gemeentelijke overheden en netwerkbeheerders de krachten. Net als ook woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook de burger heeft een stem in het opstellen van de RES. Gezamenlijk werken zij aan een gedragen energiestrategie met keuzes over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Het Nationaal Programma RES (NP RES) faciliteert de regio’s. Door kennis te ontwikkelen en te delen in de vorm van handreikingen, maar ook met data-analyses en rekenmethodieken. Zo kunnen discussies zuiver worden gevoerd.

Remco van den Born

Meer weten?

Remco Van Den Born

Neem gerust contact met ons op.
Remco van den Born is onze expert op dit gebied.

Mail mij
De oplossing

Inzicht in energie-informatie

NP RES heeft een online platform met een set basisgegevens laten ontwikkelen over energiegebruik, -productie en -infrastructuur. Dit als vertrekpunt voor de regio’s. Deze kaarten geven een gedeeld beeld over alle regio’s en gemeenten uitgaande van dezelfde basisinformatie. Eenduidigheid, vergelijkbaarheid, optelbaarheid en transparantie zijn daarbij van groot belang. De kaarten vertellen bijvoorbeeld dat de gemeente Altena in potentie maximaal ruimte biedt voor 13 windmolens. Terwijl de aangrenzende gemeente Molenlanden in potentie ruimte biedt voor maximaal 292 windmolens. Belangrijke informatie voor de discussie en regionale samenwerking.

Case - analysekaarten energietransitie - screenshot

Hoe donkerder het gebied hoe meer kansrijke toepassingen zonne-energie per gemeente.

De analysekaarten werken goed en voorzien duidelijk in de behoefte van de regio’s die aan de RES’en werken.

Pieterjan van der Hulst, directeur a.i. Nationaal Programma RES

Met CE Delft en Generation Energy heeft Geodan een platform ontwikkeld dat al deze energie-informatie samenbrengt en ontsluit. Daarin zijn de verschillende landelijke datasets, over opwekking van zon- en windenergie en beschikbare warmtebronnen, door Generation Energy en CE Delft samengesteld. Daarbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open data (zoals CBS, klimaatmonitor, RVO en PBL). Geodan ontwikkelde het online platform en de viewer waarmee de data wordt ontsloten.

Het resultaat

Een ideale basis voor beleidsvorming

Via het online platform hebben alle betrokkenen binnen de RES-regio’s direct toegang tot de viewer. De beschikbare datasets en kaarten zijn voor alle gemeenten en regio’s uniform. Alle stakeholders in de regio kunnen ervan op aan dat ze met het juiste en meest up-to-date beeld aan de slag gaan. Een ideale basis dus voor beleidsvorming rondom de energietransitie.

Om de regionale energietransitie zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, wordt er continu gewerkt aan de kwaliteit en functionaliteit van het platform. Zo is er in de ontwikkeling aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van de viewer en wordt data geupdated en uitgebreid.