case - TLN zet kaartviewer in Amsterdam

Complexe besluitvorming zero-emissiezone vraagt om helder startpunt

Uitstootvrije bevoorrading van onze binnensteden is de toekomst. Maar hoe bepaal je als gemeente de grens van zo’n zero-emissiezone? Een complexe uitdaging waarin ook branchevereniging Transport en Logistiek Nederland haar verantwoordelijkheid neemt. Samen met Geodan ontwikkelde TLN een kaartviewer die de lokale situatie inzichtelijk maakt, en zo het gesprek en het besluitvormingsproces ondersteunt.

Snel duidelijkheid

Vooruitlopend op de Europese wetgeving is in het Nederlandse klimaatakkoord vastgesteld dat vanaf 2025 alleen nog emissievrije voertuigen de binnenstad in mogen. Alleen zo kan de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek tot nul worden teruggebracht. Voor de sector transport en logistiek van groot belang dus, om snel duidelijkheid te krijgen over de afbakening van de ‘zero-emissiezone’. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale overheid ligt, zijn verschillende stakeholders betrokken bij de besluitvorming. Branchevereniging TLN is één van de partijen aan tafel en wil graag zo vroeg mogelijk de plek en impact van de invoering ervan voor haar leden in kaart brengen. Winkeliers, groothandels- en transportbedrijven kunnen dan ook hun plannen daarop baseren.

Lange tijd werd de stadslogistiek met gemeenten aan de hand van papieren kaarten en printscreens besproken. Maar de complexiteit van deze uitdaging en het afwegen van zoveel verschillende belangen vragen om een andere, slimmere manier van werken. In de gestelde ambitie om stadskernen in 2025 uitstootvrij te bevoorraden, speelt samenwerking met (keten)partners een sleutelrol. Samenwerking die begint met één juist en gedeeld beeld van de lokale situatie bij alle betrokkenen. En daarvoor moet een grote hoeveelheid specifieke data bij elkaar gebracht worden.

Oplossing

Samen naar een verstandig besluit

Om de zero-emissiezone vast te kunnen stellen en lokale variabelen mee te nemen moesten grote hoeveelheden specifieke data worden verzameld, geanalyseerd, geïntegreerd en gevisualiseerd. Over gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid (tegelijk autoluwe zone), historische binnensteden, winkelgebieden, milieuzones tot bedrijventerreinen en ringwegen. Geodan voegde al deze open data samen. Door het combineren van verschillende kaartlagen worden mogelijke grenzen van de zone scherper in kaart gebracht. Het hebben van de juiste specifieke informatie en een gedeeld beeld van de situatie bij de gemeente en andere stakeholders is een belangrijke voorwaarde voor een goed gesprek. Samen komen zij op een interactieve manier tot de meest verstandige keuze. Daarin biedt de kaartviewer concrete handvatten en inzichten, bij het maken van de juiste afwegingen en keuzes in een complex besluitvormingsproces.

case - TLN Kaartviewer

Snel en duidelijk inzicht: de kaartviewer toont de milieuzone (groen), de winkelgebieden (rood), de historische kern van de stad (oranje) en de bedrijventerreinen voor mogelijke hubs (paars).

Geodan bracht een ingewikkelde vraag snel naar een tool die gemakkelijk en begrijpelijk is. Met de kaartviewer hebben we een heel goed en bruikbaar instrument in handen.

Anne-Marie Nelck (expert stedelijke distributie, TLN)
Het resultaat

Een helder en gezamenlijk beeld

‘Geodan’s kaartviewer maakt het gesprek over de zero-emissiezone een stuk gemakkelijker’, zegt Anne-Marie Nelck, expert stedelijke distributie van TLN. ‘Door de heldere weergave en het grote gebruikersgemak kunnen we de kaartviewer eenvoudig en snel gebruiken. We werken nauw samen met de lokale overheden. Onze regionale belangenbehartigers gaan samen met gemeenten in gesprek over waar de zero-emissiezone moet komen. En dat doen we sinds kort, met behulp van Geodan’s kaartviewer, op een interactieve en innovatieve manier. Een handig hulpmiddel dat snel inzicht geeft en ervoor zorgt dat discussies op feitelijke argumenten zijn gebaseerd. Maar die het ook mogelijk maakt om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken. Zo kan een situatie vanuit een regionaal perspectief worden beoordeeld. En dat is in het licht van de essentiële samenwerking erg waardevol.