Kennis en innovatie header

Waar wij aan werken

Geodan is betrokken bij diverse klanten en projecten. Bekijk op deze pagina de uiteenlopende projecten waar onze consultants een bijdrage aan hebben geleverd met hun ervaring en kennis.

Register Externe Veiligheidsrisicos Transport Gevaarlijke Stoffen

IenW - Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database met informatie over de externe veiligheidsrisico’s. Met dit project zorgen onze dataspecialisten, ontwikkelaars en consultants dat alle data die in het REV moet komen te staan daar ook in terecht komt. We  helpen het Ministerie van IenW om keuzes te maken over inzet en gebruik van de  data. Zo dragen we bij aan een veiliger Nederland.

Woerden_luchtfoto

VNG - Indringend ketentesten

Gemeenten bereiden zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is essentieel dat de keten, die hiervoor is ontwikkeld, zowel technisch als functioneel werkt. Om de keten te testen is het project 'Indringend ketentesten' opgezet waarin samen met gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen de hele keten wordt getest.

Kennis&innovatie BRO 3D ondergrond.PNG

BRO 3D ondergrond

Voor de Basisregistratie Ondergrond maakten we informatieve storymaps die inzicht geven in de ondergrond. Door het visualiseren van 3D ondergrond in combinatie met data van de klant wordt het belang van het gebruik van BRO-data duidelijker.

Trein Spoor Treinstation

ProRail - Spoorweb

Geodan is al ongeveer 10 jaar betrokken bij het Spoorweb-project van ProRail. Spoorweb handelt de incidenten op het spoor af en zorgt ervoor dat de hinder tot een minimum beperkt blijft door geodata in te zetten. Onze GIS-consultants werken samen met specialisten van ProRail, eigen ontwikkelaars en architecten om het systeem permanent te verbeteren.

HV 2018 August 24 905 Bewerkt

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil met betrouwbare data klaar zijn voor de Omgevingswet. Onze dataspecialist ondersteunt bij het maken van de benodigde data in de vorm van valide werkingsgebieden. Deze richt het proces hierbij zo in dat de werkingsgebieden up to date blijven.

Digital Twin Bomen Bovenaf

Digital Twin - Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil meer datagedreven werken en het 'Digital Twin' concept wordt gezien als belangrijke ontwikkeling daarin. We werken uit wat het betekent voor de provincie om Digital Twin technologie in te zetten voor de primaire processen.

DJI_0814.jpg

BIJ12 - Informatiemodel Natuur

In de rol van adviseur, architect en informatiemodelleur hebben we bijgedragen aan een gestandaardiseerde informatieuitwisseling tussen ketenpartners op het domein natuur: natuurorganisaties, alle provincies en uitvoeringsinstanties.

Producten&diensten Bouw en Infra

TNO: Datakwaliteitsaudit Mijnbouwwet

De kwaliteit van de data die onder de Mijnbouwwet ressorteert stelt hoge eisen, Onze dataspecialist toetst de kwaliteit van de data en stelt aanbevelingen ter verbetering op.

case - Transform 40 000 woningen van het gas af

RIVM - Atlas Leefomgeving

Op de Atlas Leefomgeving verken en ontdek je jouw leefomgeving en de kwaliteit hiervan. Het is uitgegroeid tot een levendig portaal waarin burgers op verschillende toegankelijke manieren data over hun omgeving ervaren. De Atlas zoekt continu naar nieuwe interactiemogelijkheden en realiseert deze.

Forest

Rainforest Alliance

Geodan helpt Rainforest Alliance om processen te automatiseren. Dit vermindert het werk voor inspecteurs, omdat Rainforest Alliance nu vooraf beter kan inschatten welke locaties de inspecteurs moeten onderzoeken. Ook voor data analisten verbeteren hun werkzaamheden door het implementeren van Geodatabase en een API om het proces te automatiseren.

case - sterke Lekdijk

Digital Twin Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van het westen van Nederland en moet voor de komende 50 jaar op sterkte gebracht worden. Geodan heeft een Digital Twin van de dijk gemaakt, hierdoor zijn er andere en slimmere keuzes gemaakt in het versterkingstraject van de dijk.

case - Nederlandse natuurkwaliteit Bij12.jpg

Waterschap De Dommel - Implementatie Omgevingswet

Het waterschap wil zich goed voorbereiden op de Omgevingswet. Onze consultant heeft geholpen om de organisatie goed voor te bereiden op deverandering en de nieuwe manier van werken.

case - Kadaster fysieke leefomgeving

Kadaster - Audit BRK

Het uitvoeren van een periodieke externe audit is onderdeel van de Kadasterwet. Geodan heeft deze audit in 2022 uitgevoerd op de Basisregistratie Kadaster. Op basis van interviews en literatuuronderzoek zijn bevindingen geconstateerd en aanbevelingen gedaan.

Producten&diensten Centrale overheid Grote geodataregisters

Basisregistratie Ondergrond - Standaardisatie

Geodan is op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond. Zo ondersteunen we met een Product Owner en een informatieanalist Geonovum met de standaardisatie van de registratieobjecten uit de BRO.